บริการของเรา

งานบริการของ บริษัท บั๊กซี เนียร์ จำกัด

กำจัดปลวก

การกำจัดปลวกให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยนั้น ผู้ที่ดำเนินการจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและนิเทศวิทยาของปลวกแต่ละชนิดเป็นอย่างดี อีกทั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกรรมวิธีในการป้องกันกำจัดปลวก และยังต้องรู้จักผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน กำจัดปลวก เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการ เพื่อวางแผนการกำจัดปลวกและวางแนวทางการกำจัดปลวก ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริการกำจัดปลวกด้วยระบบ Exterra (เอ็กซ์เทอร์ร่า)

ระบบ กำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า ลงในดินในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน ในการออกหาอาหาร และไม่้มีสารพิษเจือปน

บริการกำจัดปลวกด้วยระบบ Exterra (เอ็กซ์เทอร์ร่า)
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการกำจัดปลวก การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment)

บริการกำจัดปลวก การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคาร เพื่อกำจัดและป้องกัน ปลวก แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการกำจัดปลวกด้วยการวางท่อกำจัดปลวก Pipe Treatment (Exterra)

การทำ Pipe Treatment (Exterra) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกันปลวกการบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม